ماژول اپن کارت

ماژولهای اپن کارت در این دسته بندی قرار می گیرند. این دسته بندی شامل سه زیردسته با نام های اپن کارت 1 و اپن کارت 2 و اپن کارت 3  است که نام هرکدام  اشاره به نسخه اپن کارت دارد و ماژولهای مربوط به آن نسخه را شامل می شوند.

دسته بندی های زیرمجموعه